เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการแก้ไขโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบสมัครสมาชิกที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความป้องกันและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสกำหนดให้จำต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ข้างในก.ค. 2564 เพื่อรับเงินแก้ไขปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้ประกันตนมัธยม40

• เชื้อชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแม้กระนั้นไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 และ มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเริ่มต้นด้วยเลข 0,6,7 (เว้นเสียแต่เริ่มต้นด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับทราบสิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมัธยม40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธกส.ทุกสาขา
4.เครือข่ายประกันสังคม ทั่วราชอาณาจักร
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ช่องทาง ดังเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีเป็นง่อย

ข้อแม้การเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนเป็นง่อย ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนเป็นง่อย ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนเป็นง่อย ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนเป็นง่อย ได้รับ 1,000 บาท

ช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 2
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีเป็นง่อย ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท

ช่องทางที่ 3
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชีพ

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีเป็นง่อย ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อแม้การเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย เว้นเสียแต่ กรณีตายเพราะอุบัติเหตุ
หากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แม้กระนั้นมีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 2

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อแม้การเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจบความเป็นผู้ประกันตน

ช่องทางที่ 1

-ไม่ป้องกัน-

ช่องทางที่ 2

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ช่องทางที่ 3

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
*ผู้ประกันตนช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเสริมเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีสงเคราะห์ลูก
ข้อแม้การเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลดีตอบแทน
*ขณะรับเงินสงเคราะห์ลูก จำต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ช่องทางที่ 1 และ

ช่องทางที่ 2

-ไม่ป้องกัน-

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินสงเคราะห์ลูกรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ลูกอายุตั้งแต่แรกกำเนิดแม้กระนั้นไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์