รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่ทราบ “แผนการเกื้อหนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าเกิดสมัครสมาชิกตามที่มีการกำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 พ.ย. 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำแผนการเกื้อหนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 พ.ย. 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างแรงงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมแผนการเพียง 4 วันเพียงแค่นั้น ถ้าเกิดไม่จัดการตามระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้นาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการเกื้อหนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างแรงงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายสามารถรักษาระดับการจ้างแรงงาน ทำให้ลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกจ้างตามเงื่อนไขแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว ทั้งนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมประสงค์ดีนาย สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่ทราบแผนการฯ เดี๋ยวนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งนายในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อรับรู้ข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อออกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดี๋ยวนี้มอบหมายข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามนาย สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโฆษณาข้อมูลแผนการฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกข้างในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลแผนการแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME เกื้อหนุนการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตรงนี้

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการจ้างแรงงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว ต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายบุคคลปกติ) โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อเจ้าหน้าที่จัดการให้ หรือถ้าเกิดต้องการถามข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว