5 สิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันปกป้องเงินออม เผยออกมาว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้ข้อบังคับปกป้องเงินออมจะได้รับความปกป้องเงินออมตามกฎหมายปกป้องเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายดังนี้ วงเงินปกป้องที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความปกป้องเงินออมเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นปริมาณร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากอีกทั้งระบบ ซึ่งนับว่าเป็นประชากรส่วนมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความปกป้องของสถาบันมีจำนวนทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นและก็เงินออมที่ได้รับความปกป้องมีจำนวน

ทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 2.33 จากสิ้นปีก่อน
สถาบันปกป้องเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีหน้าที่สำคัญสำหรับการปกป้องเงินออมแก่ผู้ฝากในขณะที่เป็นบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไทยหรือคนต่างประเทศที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้ข้อบังคับปกป้องเงินออมซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18แห่ง สาขาธนาคารเมืองนอก 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และก็บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะปกป้องโดยทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยปกป้องบัญชีธนาคาร 5 ชนิด ดังเช่นว่า 1.เงินออมบัญชีกระแสรายวัน 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม และก็ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีธนาคารที่ได้รับความปกป้องควรเป็นสกุลเงินบาทเพียงแค่นั้น ดังนี้ แม้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับปกป้องเงินออมถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนข้างใน 30 วัน ตามวงเงินที่ข้อบังคับกำหนด
ท่านสามารถสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันเงินออมได้ที่www.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลปกป้องเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand